Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Foreningen

Stk. 1

Foreningens hovednavn er Foreningen for Danske Cyber Alumner.

Stk. 2

Foreningens engelske hovednavn er The Association of Danish Cyber Alumni

Stk. 3

Foreningen anvender følgende binavne og akronymer:

 1. Danske Cyber Alumner
 2. DCA
 3. Danish Cyber Alumni
 4. ADCA
 5. FDCA

Stk. 4

Foreningen er hjemmehørende i Danmark og har hjemsted på den siddende Formands folkeregister-adresse. Såfremt vedkommende ikke er bosiddende i Danmark, er hjemsted for foreningen hos Næstformand, eller såfremt Næstformanden ikke er bosiddende i Danmark på Kassererens folkeregisteradresse.

§ 2 Formål

Stk. 1

Det er foreningens formål at:

 1. Bidrage til Danmarks og Rigsfællesskabets modstandsdygtighed overfor Cyber-trusler, herunder interne aktiviteter i foreningsregi for foreningens medlemmer samt udadvendte aktiviteter til støtte for samfundet – fx oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.
 2. Udvikle medlemmernes viden, færdigheder og kompetencer inden for Cyber- og IT-sikkerhed med henblik på at understøtte og udbygge pkt. 1.
 3. Fastholde relationen til Forsvarsministeriets koncern med henblik på at fremme interessen for og understøtte den samfundsmæssige relevans af Cyberværnepligten og dermed relaterbare uddannelser samt styrke aftagerrelationer.
 4. Fastholde og fremme kammeratskab på tværs af hjemsendte Cyberværnepligtshold og medlemmer med dertil relaterbare uddannelser med henblik på fremme af pkt. 1 – 3.
 5. Foreningen er et nonprofit foretagende baseret på frivillig arbejdskraft.

Stk. 2

Ovennævnte formål skal søges nået ved:

 1. at afholde lokale og nationale Cyber- og IT-sikkerheds events og sociale arrangementer for medlemmerne,
 2. at afholde kurser og foredragsvirksomhed af såvel alment oplysende karakter som mere specifikt rettet til uddannelser og dedikerede fora på Cyber- og IT-sikkerhedsområdet,
 3. at bidrage med oplysningsvirksomhed, herunder på relevante sociale medier, øvrige relevante medier og professionelle platforme,
 4. at udveksle professionelle erfaringer blandt medlemmerne og med foreningens samarbejdspartnere,
 5. at understøtte udvikling af medlemmernes fortsatte professionskompetenceudvikling, herunder fastlægge, gennemføre og løbende udvikle uddannelsesaktiviteter og træning af medlemmerne i samarbejde med private og offentlige aktører, og
 6. støtte uddannelses- og øvelsesvirksomhed i relevant infrastruktur.

Stk. 3

Foreningen skal etablere og vedligeholde kontakt og samarbejde med især samfundsvigtig infrastruktur og uddannelsesinstitutioner. Kontakt skal også etableres og vedligeholdes med foreninger, sammenslutninger og enkeltpersoner som efter foreningens skøn findes relevant for at fremme dens formål.

Stk. 4

Foreningen for Danske Cyber Alumner er partipolitisk neutral.

§ 3 Symboler mv.

Stk. 1

Foreningens farver og logo fremgår i bilag 1.

Stk. 2

Foreningens logo må anvendes i relation til foreningens virke. Anden brug af logoet må kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse fra foreningen.

§ 4 Foreningens medlemmer

Stk. 1

Enhver, der har aftjent og gennemført værnepligt under Forsvarets Cyberværnepligt i henhold til aftalegrundlaget for Cyberværnepligten samt personer, der har gennemført uddannelsesforløb nært svarende til eller relateret hertil efter individuel vurdering.

Stk. 2

Sekretæren registrerer og godkender nye medlemmer.

Stk. 3

Medlemmer bosiddende i udlandet kan efter eget ønske optages som medlemmer.

Stk. 4

Som støttemedlem kan optages enhver, der måtte ønske det. Støttemedlemmer betaler medlemskontingent og modtager foreningens kommunikationsprodukter. Herudover har støttemedlemmer ingen forpligtelser eller rettigheder.

Stk. 5

Visse af foreningens aktiviteter er åbne for samarbejdsrelationer og/eller støttemedlemmer, og dette vurderes i bestyrelsen.

Stk. 6

Såfremt en ansøger vurderes at ville skade foreningens omdømme og tarv, kan ansøgningen afvises. Dette skal ske efter koordination mellem bestyrelse og sekretær.

Stk. 7

 1. Beslutning om eksklusion af et medlem, der skader foreningens omdømme og tarv, kan kun træffes af generalforsamlingen efter en skriftlig indstilling fra bestyrelsen. Den til eksklusion indstillede har ret til på generalforsamlingen at udtale sig om forhold i relation til eksklusionssagen og den skriftlige indstilling.
 2. Den til eksklusion indstillede har ret til at have en af vedkommende udpeget bisidder. Stk. 8
 3. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens sekretær. Sekretæren meddeler straks udmeldelsen til bestyrelsen.
 4. Manglende betaling af kontingent, medfører sletning af medlemskab og nulstilling af anciennitet. Dette kan dog først ske efter et medlem af bestyrelsen har haft kontakt til medlemmet. Hvis medlemmet ikke kan kontaktes efter tre forsøg, slettes medlemskabet.

§ 5 Foreningens Organisation

Foreningens organisatoriske elementer:

 1. Generalforsamlingen: Foreningens højeste myndighed.
 2. Bestyrelsen: Foreningens øverste ledelse med ansvar for planlægning, udarbejdelse af retningslinjer for samt udførelse af for Foreningen for Danske Cyber Alumner fælles aktiviteter samt ansvar for forvaltning af offentlige tilskud, kontingentmidler og anden indkomst. Bestyrelsen nedsætter til brug ved den daglige opgavevaretagelse gennem sin forretningsorden et forretningsudvalg. Se endvidere § 7.
 3. Forretningsudvalget: Forestår den daglige drift af Foreningen for Danske Cyber Alumner virksomhed i forhold til medlemmer og eksterne samarbejdspartnere. Forretningsudvalget referer til bestyrelsen.
 4. Advisory board: Rådgivende organ for bestyrelsen i relation til aktuelle spørgsmål af strategisk betydning for foreningen.

§ 6 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Generalforsamlingen består af:

 1. Foreningens medlemmer, jf. § 4 Stk. 1

Stk. 3

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med mindst fire ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden med angivelse af, hvem der er på valg/modtager genvalg, og med alle relevante bilag udsendes senest to uger før mødet.
 2. Bestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af generalforsamling som et fuldstændigt eller hybridt elektronisk møde inden for tidsrammen som fastsat i stk. 3, pkt. 1, dog ikke senere end to måneder efter denne.

Stk. 4

Sekretæren tilsikrer, at dagsorden, bestyrelsens årsberetning og indkomne forslag, inkl. Bilagsmateriale tilgår medlemmerne. I videst muligt omfang bør alle informationer være tilgængelige elektronisk

Stk. 5

Generalforsamlingen afholder møder med deltagelse af:

 1. Foreningens medlemmer.
 2. Repræsentanter for foreningens Advisory board uden stemmeret.
 3. Særligt indbudte af bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 6

Dagsordenen skal mindst omfatte:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Konstatering af lovlig indkaldelse iht. vedtægternes § 6, stk. 3.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Bestyrelsens årsberetning, fremlæggelse og godkendelse.
 6. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg til bestyrelse.
 10. Valg af revisorer.
  a. Valg af ekstern revisor, såfremt det er relevant.
  b. Valg af to interne kritiske revisorer.
 11. Eventuelt.

Stk. 7

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10 hverdage forud for datoen for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 8

Generalforsamlingens behandling af indkomne forslag, bortset fra vedtægtsændringer:

 1. Afstemninger foregår ved håndsoprækning.
 2. Såfremt et flertal af medlemmerne forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Afstemning herom sker ved håndsoprækning.
 3. Indkomne forslag vedtages ved simpel stemmeflerhed.
 4. Hver stemmeberettiget har kun en stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
 5. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 9

Generalforsamlingens valg af personer til bestyrelsen:

 1. Alle foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
 2. Personer til valg kan indstilles af bestyrelsen. Indstilling til genvalg kan finde sted.
 3. Personer indstillet til nyvalg skal principielt være til stede på generalforsamlingen ved valgets afholdelse bl.a. med henblik på at kunne præsentere sig selv. Ved genvalg er tilstedeværelse ikke et krav.
 4. Såfremt en person på valg ikke er til stede, skal der foreligge et skriftligt tilsagn til dirigenten om at modtage valg.
 5. Der skal altid foretages skriftlig afstemning, såfremt der opstiller flere kandidater, end der skal vælges.
 6. Ved skriftlig afstemning må der på hver stemmeseddel højst anføres et antal navne på kandidater svarende til det antal personer, der skal vælges. En kandidat må kun anføres én gang på hver stemmeseddel.
 7. Alle personvalg afgøres ved simpel stemmeflerhed.
 8. Hver stemmeberettiget har kun en stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
 9. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 10

Generalforsamlingen beslutter indstiftelse af hæderstegn og lignende.

Stk. 11

 1. Generalforsamlingen kan udnævne personer, såvel medlemmer som ikke-medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for foreningen, til æresmedlemmer.
 2. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
 3. Indstilling af en person til æresmedlem i foreningen forelægges bestyrelsen.
 4. Et æresmedlem kan i særlige situationer fratages sit æresmedlemskab jf. tilsvarende bestemmelser for øvrige medlemmer.

Stk. 12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen skønner dette nødvendigt, eller når halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsender ønske derom med angivelse af begrundet dagsorden, der ønskes behandlet. Der anvendes samme indkaldelsesprocedure som ved ordinært møde.

Stk. 13

Foreningen afholder udgifterne til forplejning under fysiske generalforsamlinger. Alle øvrige udgifter i forbindelse med generalforsamling afholdes for egen regning.

Stk. 14

Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af referent og dirigent og fremsendes til foreningens medlemmer.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1

Medlemmer til bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling og består af:

 1. Formand, der vælges i ulige år.
 2. Fem bestyrelsesmedlemmer, hvor:
  a. Tre vælges i “lige år’’.
  b. To vælges i “ulige år”.
 3. Uden for bestyrelsen og således uden stemmeret vælges for et år:
  a. To suppleanter.
  b. To kritiske revisorer.
  c. To revisorsuppleanter.

Stk. 2

Foreningen tegnes af formanden, eller næstformanden og ét menigt bestyrelsesmedlem i forening. Formanden kan give prokura til andre medlemmer af bestyrelsen vedr. foreningens anliggender.

Stk. 3

I formandens fravær træder næstformanden automatisk i dennes sted.

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer samt formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 5

Bestyrelsens opgave er:

 1. At konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen med minimum en næstformand, sekretær og kasserer.
 2. At lede og tilrettelægge foreningens arbejde og udføre sit virke i overensstemmelse med § 2 og § 5, stk. 2.
 3. At varetage en række driftsmæssige og administrative opgaver vedrørende økonomi og styring af medlemskartotek.
 4. At føre protokol og aflægge beretning om sin virksomhed overfor generalforsamlingen.
 5. At udarbejde en forretningsorden og en regnskabsinstruks.
 6. At holde løbende kontakt til medlemmer og samarbejdspartnere.
 7. At repræsentere foreningen udadtil.
 8. At nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Kommissorium for nedsatte udvalg m.m. skal foreligge tilgængelige for medlemmerne.
 9. At udpege ansvarshavende redaktør for foreningens eksterne kommunikation samt ansvarlige for sociale medier).
 10. At, når påkrævet, tilvejebringe ekstern revision, herunder indstille til valg af ekstern revisor.
 11. At indgå skriftlige aftaler med alle relevante samarbejdspartnere.

Stk. 6

Suppleanter, ressourcepersoner for bestyrelsen og Advisory board kan deltage i bestyrelsesarbejdet efter bestyrelsens bestemmelse, dog uden stemmeret.

Stk. 7

Det i medfør af § 5, pkt. 2 af bestyrelsen nedsatte Forretningsudvalg for foreningen og består af:

 1. Formanden.
 2. Næstformanden.
 3. Kassereren.
 4. Sekretæren.

Forretningsudvalget sætter sin egen forretningsorden og mødefrekvens.

Stk. 8

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9

Bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden eller et flertal af bestyrelsen.

Stk. 10

Alle udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af foreningen. Der skal benyttes billigste rimelige form for transport og fortæring.

§ 8 Advisory board

Stk. 1

Foreningens Advisory board består at op til fem medlemmer, som indstilles af Advisory board til bestyrelsen.

Stk. 2

Medlemmer af Advisory board udpeges efter indstilling for en periode mellem et og tre år og kan genindstilles med deltagelse i en sammenhængende periode på maksimalt fem år.

Stk. 3

Kandidater til Advisory board udvælges på en sådan måde, at Advisory board samlet set understøtter foreningen med strategiske og operative kompetencer inden for Cyber- og IT-sikkerhed, med kompetencer inden for organisatorisk udvikling og strategi samt relationer til foreningens nøgleinteressenter. Endvidere lægges vægt på, at kandidater til Advisory board individuelt besidder anerkendte kompetencer og betydelig erfaring indenfor Cyber- og IT-sikkerhed erhvervet i eller som rådgiver for samfundsvigtige organisationer. Endelig lægges vægt på, at den enkelte kandidat til Advisory board er velrenommeret i Cyber- og IT-sikkerhedsprofessionen.

Stk. 4

Medlemmer af Advisory board, der skader foreningens omdømme og tarv ekskluderes af bestyrelsen.

Stk. 5

 1. Hvert halve år afholder bestyrelsen et Advisory board møde.
 2. Bestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af et Advisory board møde som et fuldstændigt elektronisk møde indenfor tidsrammen som fastsat i stk. 1, pkt. 1.

Stk. 6

I Advisory board møder kan endvidere deltage observatører og særligt indbudte af bestyrelsen eller en lokalforening.

Stk. 7

Advisory board er et forum til gensidig inspiration og drøftelse af relevante, aktuelle og visionære problemstillinger. Dette kan danne oplæg til fremtidige aktiviteter, og kan være en inspirationskilde for bestyrelsens virke. Advisory board anbefalinger er af vejledende karakter.

Stk. 8

Advisory board møder dokumenteres af Sekretæren eller dennes stedfortræder og deles med medlemmerne, som minimum i hovedpunkter.

Stk. 9

Foreningen afholder udgifterne til facilitering, forplejning og overnatning under Advisory board møder. Alle øvrige udgifter i forbindelse med Advisory board møder afholdes for egen regning.

§ 9 Regnskab

Stk. 1

Regnskabsåret går fra den 1. juli til den 30. juni. Årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter og foreningens regnskabsinstruks.

Stk. 2

Foreningens midler indsættes på bankkonti relateret til de forskellige formål. Kassereren eller Formanden - eller anden person, der måtte være bemyndiget hertil – kan hæve fra disse konti.

Stk. 3

Foreningens regnskab skal, når det er påkrævet, af den valgte eksterne revisor være behørigt revideret og godkendt af den ansvarlige revisor.

Stk. 4

 1. Senest 1. august skal regnskabet være afleveret til den eksterne revisor, når dette er påkrævet.
 2. Senest 10. september skal den eksterne revisor, når dette er påkrævet, afgive dets bemærkninger og aflevere det færdige regnskab til foreningen.
 3. Senest 20. september skal de interne kritiske revisorer afgive deres bemærkninger til foreningen.

§ 10 Medlemskontingent

Stk. 1

Medlemskontingentet skal primært anvendes til foreningens ordinære drift.

Stk. 2

Medlemskontingentets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen i forbindelse med budgetforslag.

Stk. 3

 1. Medlemskontingentet opkræves helårligt ultimo juli med forfaldsdato den 15. august.
 2. Nye medlemmer er kontingentfrie i kalenderåret for indmeldelse.

§ 11 Sponsorater og donationer fra fonde, puljemidler og private personer

Stk. 1

Sponsorater/donationer m.v. indsættes på særlige konti relateret til midlernes formål anvendelsesmuligheder, og der føres særskilt regnskab for anvendelsen af disse midler.

Stk. 2

Sponsorater/donationer mv., der er skænket til særlige formål, anvendes alene til disse formål. En eventuel medfølgende regnskabsinstruktion skal følges, herunder eventuelt medfølgende krav om ekstern revision.

Stk. 3

Sponsorater/donationer m. v., der er skænket uden angivelse af specifikke formål, anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til formål relateret foreningens virksomhed.

Stk. 4

Sponsorater/donationer m.v. kan ikke anvendes til inddækning af driftsmæssige underskud. Disse midler skal alene anvendes til formål som anført i § 11, stk. 3.

§ 12 Offentlige puljemidler

Stk. 1

Offentlige puljemidler, der er tildelt til særlige formål, anvendes alene til disse formål, og indsættes på særlig konto. En eventuel medfølgende regnskabsinstruktion skal følges, herunder eventuelt medfølgende krav om ekstern revision.

Stk. 2

Anvendelse af midler tildelt fra offentlige puljemidler er underkastet offentlig kontrol med særskilte krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.

§ 13 Medlemskartotek

Stk. 1

Foreningens kartotek over medlemmer og medlemmer af foreningens Advisory board føres og holdes vedlige af Sekretæren. Kartotekerne indeholder følgende oplysninger:

 1. Medlemsnummer.
 2. lndmeldelsesår (første regnskabsår, hvori der betales kontingent).
 3. Kontingentforhold.
 4. Navn, fødselsdato, fuldstændig postadresse (folkeregisteradresse), telefonnummer, mobiltelefonnummer samt e-mailadresse.
 5. Oplysning om tillidsposter i foreningen.

Stk. 2

 1. Navn og adresse bruges til fysiske forsendelser.

Stk. 3

Det er medlemmernes ansvar at oplyse om adresseændringer og ændringer til kontaktoplysninger til Sekretæren.

§ 14 Vedtægtsændringer

Stk. 1

 1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede deltagere på en lovligt indkaldt ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 2. Hver stemmeberettiget har kun en stemme, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§ 15 Foreningens opløsning

Stk. 1

Foreningen kan opløses, når et flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede deltagere på to på hinanden lovligt indkaldte ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2

Foreningen overskud vil tid enhver tid bruges til foreningens formål. I tilfælde af foreningens ophør går pengene som donation til en organisation der opfylder foreningens formål.


1 Ekstern revision skal foretages såfremt foreningens økonomi tilsiger det i henhold til reguleringen eller såfremt dette er et medfølgende krav relateret til modtagne donationer eller tilskud. Bestyrelsen påser i disse tilfælde indstilling til valg af ekstern revisor til generalforsamlingen finder sted.